Loading...

6. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΡΠΑΓΗ;

Η ανάπλαση της γης

«Ένα είναι βέβαιο, ότι ο Λόγος Μου είναι Αλήθεια και θα παραμείνει Αλήθεια, επομένως δεν χρειάζεται να αμφιβάλετε οι άνθρωποι για αυτά που έχουν την πηγή τους σ’ Εμένα. Κι επειδή πλησιάζει η ώρα που θα λήξει μια περίοδος λύτρωσης για να μπορεί να αρχίσει μια άλλη καινούργια, γι’ αυτό το λόγο οι διαφωτίσεις που σας δίνω γί­νονται όλο και πιο ασυνκάλυπτες.

Προτού έρθει το τέλος θα σας μυήσω στο προαιώνιο σχέδιο που έχω καταστρώσει από αιωνιότητες για την τελείωσή σας. Συνάμα θα σας προσφέρω γνώσεις γύρω από πράγματα, τα οποία ήταν μέχρι τώρα για σας κρυφά, δεδομένου ότι αυτές οι γνώσεις μέχρι τώρα δεν ήταν απαραίτητες για την ψυχική σας σωτηρία.

Τώρα όμως έχει έρθει ο καιρός που το σωτήριο σχέδιό Μου θα εκτελεσθεί, όσον αφορά τη μεταμόρφωση της γης, η οποία έχει γίνει πλέον ακατάλληλη σαν πεδίο εκπαίδευσης για τα πνευματικά στοι­χεία και συνεπώς πρέπει να ανανεωθεί, προκειμένου να μπορέσει και πάλι να εκπληρώσει τον προορισμό της.

…Επομένως για τη γη ως δημιούργημα δεν έρχεται η συντέλεια, διότι η θέλησή Μου στερεοποιεί πάλι όλη τη διαλυμένη ύλη, δίνοντάς της νέες μορφές, γι’ αυτό άλλωστε γίνεται λόγος για μια “Νέα Γη”.

Συνεπώς ο τερματισμός της παρούσας λυτρωτικής περιόδου συνιστά μια πράξη μέγιστης φιλευσπλαχνίας προς όλα τα πνευματικά στοιχεία τα οποία βρίσκονται έγκλειστα πάνω στη γη μέσα στα διά­φορα δημιουργήματα. Σημαίνει δηλαδή μια ολοκληρωτική μεταμόρ­φωση, όχι όμως τη συντέλεια του πλανήτη γη.

Ωστόσο, αυτή η μεταμόρφωση θα είναι ορατή μόνο στην επιφά­νεια της γης, δεδομένου ότι οι άνθρωποι δεν θα μπορούσαν να δια­πιστώσουν ή να παρακολουθήσουν τη διαδικασία της εσωτερικής α­νάπλασης, ακόμη κι αν παρατηρούσαν συνειδητά τη μεταμόρφωση αυτή. Όμως κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να συμβεί, διότι όλα θα γίνουν μέσα σε μια στιγμή, μια και υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις που εί­ναι απαραίτητες για να ξαναζωντανέψουν τα νέα δημιουργήματα της γης με πνευματικά στοιχεία τα οποία έχουν ήδη κατακτήσει τον ανα­γκαίο βαθμό ωριμότητας. Διότι βέβαια όλες αυτές οι πνευματικές μο­νάδες υφίστανται ήδη, οπότε χρειάζεται απλά να τοποθετηθούν μέ­σα στις κατάλληλες για εκείνες εξωτερικές μορφές.

…Επειδή η ύλη αυτή καθαυτήν αποτελείται από πνευματικά στοι­χεία τα οποία βρίσκονται ακόμη στην αρχή της εξέλιξής τους, γι’ αυ­τό το λόγο δεν μπορεί ακόμη να εξαφανισθεί εντελώς. Κατ’ ακολου­θία λοιπόν και το δημιούργημα Τη’’ δεν πρόκειται να εξαφανισθεί, παρά μόνο να μεταμορφωθεί. Αυτά τα λόγια μπορείτε να τα πιστέ­ψετε χωρίς επιφύλαξη, ακόμη και εάν όλη η διαδικασία του τέλους της παλαιός γης παραμένει αδιανόητη για σας. Για Μένα όμως ό­λα είναι δυνατά και η απέραντη αγάπη Μου είναι η αιτία για τα πά­ντα.

Εάν λοιπόν το γεγονός ότι επιτρέπω να συμβεί μια τέτοια κατα­στροφή το εκλαμβάνετε σαν έλλειψη αγάπης από μέρους Μου, τότε είσαστε ακόμη πολύ μακριά από τη σωστή αντίληψη. Θέλετε να βλέ­πετε μόνο τη μοίρα των ανθρώπων, χωρίς να σκέφθεσθε τα πνεύμα­τα τα οποία είναι ακόμη φυλακισμένα μέσα στη συμπαγή ύλη, για τα οποία πρέπει επίσης να έρθει κάποτε η ώρα να ελευθερωθούν από τη μορφή στην οποία εγκλείονται τώρα, ούτως ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν την ανοδική τους εξέλιξη σύμφωνα με το σχέδιο που έχω εκπονήσει από αιώνων. Κι επειδή η ώρα του τέλους πλησιάζει όλο και πιο κοντά, γι’ αυτό το λόγο σας αποκαλύπτω το σχέδιό Μου για τη σωτηρία σας, ώστε να μπορείτε να συμμορφωθείτε ακολουθώ­ντας πιστά τις εντολές Μου, έτσι ώστε να μην ανήκετε σ’ ε­κείνους οι οποίοι σπαταλούν άδικα το δώρο της ανθρώπινης ζωής πάνω στη γη και διατρέχουν τον κίνδυνο να φυλακισθούν μέσα στην ύλη. Σας αποκαλύπτω αληθινά όλη την αλήθεια! Αλλά την Αλήθεια θα την αποδεχτεί μόνο εκείνος που θέλει να γνωρίζει την Αλήθεια και έχει την ακράδαντη θέληση να κατακτήσει το στόχο του σε αυτή τη γη».

Προφητική αποκάλυψη στην Μπέρτα Ντούντε στις 20-10-1962

«Έπειτα (κατά την επιστροφή του Χριστού) εμάς τους ζωντανούς μαζί με τους αναστημένους θα μας αρπάξουν σύννεφα και θα ανυ­ψωθούμε για να προϋπαντήσουμε τον Κύριο στον αέρα κι έτσι θα εί­μαστε για πάντα μαζί με τον Κύριο».

Επιστολή προς Θεσσαλονικείς Α΄ 4, 17

«ΕΣΧΑΤΗ ΕΠΟΧΗ»

Η αρμονική ζωή στη Νέα Γη

«Θα κάνω τα πάντα καινούργια! Οι άνθρωποι που δεν έχετε τη Γνώση, που δεν έχετε ακόμη αφυπνίσει το πνεύμα που έχετε μέσα σας, δεν ξέρετε τι σημαίνουν αυτά Μου τα λόγια. Γιατί δεν πιστεύετε σε μία μεταμόρφωση αυτής της γης, δεν πιστεύετε ότι θα υπάρξει μία τελική Κρίση, ο τερματισμός μιας περιόδου εξέλιξης και η έναρξη μιας άλλης. Δεν ξέρετε τίποτα για το προαιώνιο σχέδιό Μου, για την τε­λείωσή σας, γι’ αυτό δεν καταλαβαίνετε και τι θέλουν να πουν τα λό­για: Ιδού, ορίστε τα κάνω όλα καινούργια!”

Το κάθε ένα από τα λόγια Μου έχει μια πολλαπλή έννοια, την οποία δεν γνωρίζουν ούτε οι αφυπνισμένοι στο πνεύμα, γιατί αυτή η γνώση είναι ακόμη πολύ υψηλά για τους ανθρώπους ετούτης της γης- εντούτοις, καταλαβαίνουν την απλή σημασία, ότι δηλαδή θα ανανεώ­σω όλα όσα έχουν ξεφύγει από την προαιώνια Τάξη Μου. Θέλω να φέρω μια αλλαγή, μια και από μόνοι τους οι άνθρωποι δεν την επι­διώκουν πλέον και συνεπώς δεν καταφέρνουν να εκπληρώσουν το σκοπό για τον οποίο βρέθηκαν στη γη. Έχουν δε αποτύχει εντελώς εφόσον δεν αξιοποίησαν τη ζωή τους αυτή για την αιωνιότητα.

Παρ’ όλα αυτά δεν θέλω να τους αφήσω να πάνε χαμένοι, γι’ αυ­τό θα τους δώσω πάλι την ευκαιρία να διατρέξουν άλλη μια φορά την εξελικτική πορεία που παραμέλησαν ως τώρα. Δεν θα πρόκειται όμως για μια επανάληψη, αλλά για μια εντελώς καινούργια πορεία, δεδο­μένου ότι μια νέα δυνατότητα εξέλιξης σημαίνει ένα μεγαλύτερο έλεος το οποίο θα πρέπει να αντισταθμισθεί με δική τους περισσότερη α­πόδοση, πράγμα για το οποίο είναι αναγκαίο να υπάρχουν εντελώς νέα δημιουργήματα.

Γι’ αυτό λοιπόν ανανεώνω για πρώτη φορά το σχολείο των πνευ­μάτων, που είναι η γη Μου, η οποία οφείλει να προωθήσει και πάλι την ανοδική εξέλιξη των πνευματικών στοιχείων ως το τέλος, που εί­ναι η ανθρώπινη βαθμίδα. Θα την εφοδιάσω με εντελώς καινούργια δημιουργήματα ποικίλων ειδών και μορφών ώστε να έχουν τη δυνα­τότητα να εξελιχθούν μέσα σ’ αυτά πολυαριθμότατα πνευματικά στοι­χεία. Θα φροντίσω να υπάρξει ένα νέο ανθρώπινο γένος που θα προέλθει από ανθρώπους που θα έχω ευλογήσει, οι οποίοι θα έχουν ολοκληρώσει την πνευματική τους τελειοποίηση έχοντας αγάπη και πίστη σ’ Εμένα. Αυτοί θα έχουν φθάσει σε έναν τέτοιο υψηλό βαθμό ωριμότητας, χάρη στον οποίον θα μπορούν να επιστατούν με μια ανώτερη πνευματική επιμέλεια στο νέο ανθρώπινο γένος. Έτσι οι νέ­οι άνθρωποι θα έχουν κάθε εγγύηση ότι θα πετύχουν την ανώτατη δυνατή πνευματική τελειοποίηση. Ταυτόχρονα, τα πνευματικά στοι­χεία τα οποία θα βρίσκονται έγκλειστα μέσα στην ύλη, θα μπορούν να φθάσουν ταχύτατα στην ωριμότητα χάρη στην εξαιρετικά ευνοϊκή επίδραση που θα ασκούν οι άνθρωποι στην κτίση που θα τους περι­βάλλει. Κάνω τα πάντα καινούργια, κάνω επίσης πιο ελαστικές τις προϋποθέσεις για την απελευθέρωση των πνευματικών στοιχείων, χωρίς ωστόσο να παρεκκλίνω από το Νόμο Μου. Απλά βοηθώ με μεγάλη ευσπλαχνία και αγάπη τα πνεύματα που ζουν ακόμη σε κατάσταση ανελευθερίας.

Οι άνθρωποι θα είναι χωρίς κανένα πρόβλημα, γεμάτοι δύναμη θα τείνουν προς τα ύψη. Γιατί Εγώ θα είμαι ο πιο ποθητός τους στό­χος, ενώ δεν θα μπορεί να τους παρασύρει προς τα κάτω ο αντίθεος, ο οποίος θα έχει δεσμά για πολύ χρόνο. Δημιουργώ έναν νέο Ουρα­νό και μια νέα γη, αυτό σημαίνει ότι κάνω τους ανθρώπους ευτυχι­σμένους από πνευματική και από γήινη άποψη. Γιατί τώρα ανήκουν σ’ Εμένα και οφείλουν να δείξουν το δρόμο που οδηγεί σ’ Εμένα και στους απογόνους τους. Ποιος από σας τους ανθρώπους μπορεί να το συλλάβει αυτό; Και ποιος από σας τους ανθρώπους πιστεύει σθε­ναρά και ακράδαντα ότι το παλαιό θα πάψει να υπάρχει; Επίσης ότι δεν θα υπάρχουν πια οι άνθρωποι που είναι ακόμη απομακρυσμέ­νοι από Εμένα ότι μόνο η μικρή ποίμνη, η οποία Με ακολουθεί πι­στά σαν τον ποιμένα της δεν θα χάσει τη ζωή της, διότι αυτή τη μικρή ποίμνη την έχω ευλογήσει και την έχω προορίσει να συνεχίσει τη ζωή στον παράδεισο της νέας Γης· ότι μια καινούρια λυτρωτική φάση αρ­χίζει, σύμφωνα με το προαιώνιο σχέδιο σωτηρίας, το οποίο έχει κα­θορίσει η Αγάπη και η Σοφία Μου προκειμένου να εξασφαλισθεί μια αιώνια ζωή για τα πνεύματα;

Ιδού, τα κάνω όλα καινούργια! Εσείς που πιστεύετε σ’ Εμένα, συλλογισθείτε αυτά τα λόγια, ζυγίστε τα μέσα στην καρδιά σας και να ξέρετε ότι ήρθε η ώρα που αυτά τα λόγια Μου θα γίνουν αληθινά. Να τα πιστεύετε ακράδαντα, να ελπίζετε και να υπομένετε με καρτερία, υποταγή και αφοσίωση στο θέλημά Μου τα βάρη που σας περιμένουν να βαστάξετε ως το τέλος. Διότι πολύ σύντομα έρχεται η μέρα, όπου θα έρθω να πάρω τους δικούς Μου για να τους αποκαλύψω τον πα­ράδεισο, για τον οποίο είναι γραμμένο: “Έναν καινούργιο Ουρανό θα φτιάξω και μια καινούργια Γη… ”. Κι Εγώ ο Ίδιος θα βρίσκομαι ανάμε­σα στους δικούς Μου και θα τους καθοδηγώ και θα τους διδάσκω, ό­πως το έχω υποσχεθεί».

Μπέρτα Ντούντε 14-10-1951

«Εκεί όπου θα βρίσκεται ο καθένας, θα μπορεί και να καρ­πώνεται τους καρπούς της γης και να ικανοποιεί τις βιοτικές του ανά­γκες. Ο ένας θα βοηθάει τον άλλον και κανένας δεν θα λέει πια: αυτό είναι δική μου ιδιοκτησία και μόνον εγώ είμαι κύριός της! Βέβαια θα έπρεπε ήδη να είναι έτσι τα πράγματα ανάμεσα στους ανθρώπους. Εντούτοις θα παραμείνουν όπως είναι, για όσο κρατάει αυτή η μεσαία περίοδος διαπαιδαγώγησης των ανθρώπων, οι οποίοι δεν έχουν ακόμη εξαγνιστεί από τη μεγάλη φωτιά της ζωής. Ωστόσο δεν πρόκει­ται να συμπληρωθούν δύο χιλιάδες χρόνια από τώρα…».

«Αφού την εποχή εκείνη οι άνθρωποι δεν θα επιθυμούν πια γήι­νους και εφήμερους θησαυρούς πάνω στη γη, θα ζουν εκατό ή χίλιες φορές περισσότεροι άνθρωποι απ’ ό,τι τώρα, ευτυχισμένοι και σε ευημερία. Συγχρόνως δε θα εξαλειφθούν από τη γη όλες οι κακές αρρώστιες που βασανίζουν τη σάρκα. Οι άνθρωποι θα φθάνουν ευτυχισμένοι σε μεγάλη ηλικία και θα μπορούν να κάνουν πολλά καλά ενώ κανείς δεν θα φοβάται το θάνατο του σώματος, γιατί θα βλέπει καθαρά μπροστά του την αιώνια ζωή της ψυχής».

Γιάκομπ Λόρμπερ

«ΕΣΧΑΤΗ ΕΠΟΧΗ»

Επισκόπηση των επερχόμενων γεγονότων

 1. Αύξηση των κάθε μορφής καταστροφικών φαινομένων, σεισμοί, πλημμύρες, τρομοκρατικές ενέργειες, δυστυχήματα, πολεμικές εντάσεις και εχθροπραξίες, ταραχές…

 2. Παγκόσμια σύρραξη (Ρ Παγκόσμιος Πόλεμος)

 3. Επέμβαση του Θεού για να τερματισθεί ο πόλεμος με μια φυσι­κή καταστροφή ασύλληπτων διαστάσεων.

 4. Τεράστιο χάος σαν αποτέλεσμα της καταστροφής και κατάρρευ­ση του σύγχρονου πολιτισμού.

 5. Εμφάνιση του αντίχριστου υπό το μανδύα του κοσμοσωτήρα.

 6. Έναρξη της καταδίωξης της πίστης και της καταπίεσης των πνευ­ματικών τάσεων και ρευμάτων.

 7. Εμφάνιση του πρόδρομου του Χριστού.

 8. Όξυνση της καταδίωξης της πίστης όπου διώκονται όσοι πιστεύ­ουν στον Ιησού Χριστό και θανατώνεται ο πρόδρομος.

 9. Ανύψωση της μικρής στρατιάς των πιστών, οι οποίοι θα επιστρέ­φουν στη γη μετά την μεταμόρφωσή της για να αποτελέσουν τους γεννήτορες του νέου ανθρώπινου γένους.

 10. Διάλυση της γήινης επιφάνειας εξαιτίας σατανικής έμπνευσης αν­θρώπινων πειραμάτων, με αποτέλεσμα το θάνατο όλων των έμ­βιων όντων πάνω και μέσα στη γη.

 11. Νέος εγκλεισμός ή φυλάκιση στην ύλη = δεύτερος θάνατος των ψυχών που δεν θέλησαν να εκμεταλλευθούν την επίγεια ζωή για να πετύχουν το στόχο της ανθρώπινης ύπαρξης.

 12. Ο Θεός δημιουργεί έναν παράδεισο στη Νέα Γη, όπου οι άνθρω­ποι εξελίσσονται εκ νέου σε αρμονία με τη θεία Τάξη. Έτσι η γη προχωράει ένα βήμα προς την πνευματοποίηση και τη θεοποίη­σή της.

«Η αγάπη του Θεού οδηγεί το σύμπαν στην τελείωση.

Για χάρη της αγάπης έγιναν τα πάντα».

Φραγκίσκος του Σάλες

«ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ!»

Ο Θεός πραγματώνει το λυτρωτικό του σχέδιο

(Αρ. 8338- 25.11.1962)

Τίποτα δεν θα Με εμποδίσει να πραγματώσω το προαιώνιο σχέδιο που έχω καταστρώσει για τη λύτρωση σας. Γιατί η Αγάπη και η Σοφία Μου έχουν αναγνωρίσει εδώ και αιωνιότητες πότε θα έχει έρθει ο καιρός όπου θα πρέπει να φανερώσω την Παντοδυναμία Μου και χάρη στην Παντοδυναμία Μου αυτή να φέρω συγκεκριμένες μεταβολές επάνω σε αυτό το δημιούργημά Μου που λέγεται γη. Αυτά τα χρονικά πλαίσια θα τα τηρήσω, διότι πάντα φέρνω σε πέρας ο,τιδήποτε έχω αναγνωρίσει σαν αναγκαίο να γίνει. Επιπλέον, η πνευματική κατάπτωση της ανθρωπότητας επιβάλλει αυτή τη μεταβολή, γιατί σύντομα θα έχει φθάσει στο απροχώρητο. Γι’ αυτό δεν είναι πια μακριά αυτή η ημέρα, η οποία έχει προκαθορισθεί από αιώνων. Το μόνο που απομένει, είναι να παραχθεί η μεγαλύτερη δυνατή βοήθεια στους ανθρώπους, ώστε να μπορέσουν να σωθούν όσοι την αποδέχονται.

Ας μην πιστεύσει κανείς όμως πώς μπορεί να Με πείσει να εγκαταλείψω το προαιώνιο σχέδιο Μου, μολονότι πάντα εισακούω τις προσευχές που έρχονται από την καρδιά σας, όπως το έχω υποσχεθεί. Ωστόσο δεν πρέπει να προσεύχεσθε να αποτραπεί η τελευταία Κρίση, διότι αυτή η πράξη είναι καθαρά μια πράξη αγάπης από την πλευρά Μου και δεν σας επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να Με εμποδίσετε να εκδηλώσω την Αγάπη Μου. Διότι Εγώ γνωρίζω ότι είναι απαραίτητη μία ολοκληρωτική μεταβολή, τόσο για σας τους ανθρώπους, όσο και για όλο το πνευματικό στοιχείο που βρίσκεται ακόμη δέσμιο μέσα στα δημιουργήματα, το οποίο έχει χρέος να ανέλθει υψηλότερα. Εάν λοιπόν προσεύχεσθε να αποτρέψω την Κρίση, το κάνετε μόνο από φιλαυτία, επειδή δεν θέλετε να χάσετε την επίγεια ζωή σας και τα γήινα υπάρχοντά σας.

Εάν όμως η αγάπη σας έχει το σωστό προσανατολισμό, ώστε να είναι αφιερωμένη σ’ Εμένα και στο διπλανό σας, τότε το πνεύμα σας είναι ήδη τόσο φωτισμένο, ώστε μπορείτε να αναγνωρίσετε πως η τελευταία Κρίση αποτελεί μία πράξη αγάπης από πλευράς Μου. Τότε αναγνωρίζετε από μόνοι σας τον πνευματικό ξεπεσμό των ανθρώπων και συνειδητοποιείτε πως πρέπει να φέρω μία μεταβολή προκειμένου να σώσω ό,τι μπορεί ακόμη να σωθεί.

Πάντοτε βέβαια σας υπενθύμιζα αυτό το έσχατο τέλος, όμως ποτέ δεν σας αποκάλυψα μία συγκεκριμένη χρονολογία και ούτε τώρα σας φανερώνω τον ακριβή χρόνο. Μπορείτε ωστόσο να είσαστε βέβαιοι ότι σύντομα θα εκπληρωθούν οι ειδοποιήσεις Μου, ότι δηλαδή δεν σας μένει πλέον πολύς χρόνος ως αυτό το τέλος αυτής της γης, το οποίο επίκειται πολύ σύντομα.

Κι όταν προσεύχεστε, να παρακαλείτε μόνο να συνειδητοποιηθούν όσο το δυνατό πιο πολλοί άνθρωποι και να πάρουν το δρόμο προς το σταυρό, ώστε η ώρα του τέλους να μη σημαίνει γι’ αυτούς τον αφανισμό, αλλά τη μακαριότητα. Προσπαθείστε να κάνετε κατανοητές τις εντολές της αγάπης σε όλους τους ανθρώπους, προσπαθείστε να τους παροτρύνετε να μεταμορφώσουν και αυτοί την εγωιστική τους αγάπη σε ανιδιοτελή αγάπη για τον πλησίον. Κι αυτή θα είναι αληθινά η καλύτερη προσευχή, όταν προσεύχεστε ζητώντας βοήθεια για τους συνανθρώπους σας που δεν έχουν φθάσει ακόμη στη συνειδητότητα.

Αλλά μην πιστεύετε ότι μπορείτε με οργανωμένες προσευχές να Με αποτρέψετε από το να εκτελέσω το σχέδιο Μου για την τελείωσή σας, διότι κάτι τέτοιο κάθε άλλο παρά πράξη ευσπλαχνίας θα ήταν. Αντίθετα, ο αντίμαχος Μου θα αποκτούσε με αυτό τον τρόπο ακόμη περισσότερη ακολουθία και ακόμη και οι δικοί Μου θα κινδύνευαν να τους σπρώξει στην καταστροφή τους. Πιστέψετε ότι η Αγάπη και η Σοφία Μου θέλουν πάντα το καλύτερο για τα πλάσματά Μου. Έτσι και αυτή η τελευταία κρίση δεν αποτελεί μία τιμωρία από πλευράς Μου, παρά μόνο θα κριθούν όσοι έχουν ξεφύγει εντελώς από την Τάξη. Θέλω να επαναφέρω την Τάξη την οποία έχει ανατρέψει η ανθρώπινη θέληση με τον επηρεασμό από τον αντίμαχο Μου, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει επίσης και η διαδικασία της επιστροφής των πλασμάτων Μου σ’ Εμένα. Κι αυτό το σχέδιο Μου για τη σωτηρία και την τελείωσή σας σκοπεύει αποκλειστικά στην επαναφορά των πεσμένων όντων κοντά Μου.

Από σας τους ανθρώπους σας λείπει η ολοκληρωμένη εποπτεία, η σωστή γνώση, ούτε ξέρετε επίσης, πόσο βαθιά έχει βυθισθεί πια η ανθρωπότητα και ότι γι’ αυτό το λόγο έχει έρθει η ώρα όπου θα πρέπει να σταματήσει η πτώση της, όπου θα πρέπει να αποσπασθούν οι ψυχές από την κυριαρχία του αντιμάχου Μου. Θα πρέπει να εγκλεισθούν πάλι μέσα στην ύλη, ώστε να έχουν πάλι τη δυνατότητα να πάρουν το δρόμο της επιστροφής τους σ’ Εμένα. Γιατί στην τωρινή επίγεια ζωή τους έχασαν αυτή τη δυνατότητα, αφού δεν την εκμεταλλεύθηκαν σωστά, με αποτέλεσμα να είναι πάλι δυστυχισμένοι κι αυτό αποκλειστικά από δική τους ευθύνη.

Αλλά έτσι ο αντίμαχος Μου δεν διατηρεί την εξουσία που έχει επάνω τους, πράγμα που είναι ήδη πολύ θετικό για τα έκπτωτα πνευματικά στοιχεία, τα οποία πρέπει πάλι διαλυμένα στα εξ ων συνετέθησαν, να περάσουν μέσα από τα δημιουργήματα της Νέας Γης.

Οι άνθρωποι δεν ξέρετε ότι το μοναδικό κίνητρο Μου είναι πάντοτε η αγάπη για το λόγο ότι ο προορισμός σας είναι κάποτε να γίνετε όλοι δικοί Μου. Εσείς βλέπετε όμως σ’ Εμένα αποκλειστικά έναν Θεό τιμωρό. Όμως αυτή την «τιμωρία» την έχετε δημιουργήσει μόνοι σας, από μόνοι σας αποκτήσατε αυτή τη μοίρα, με τη ροπή σας προς την ύλη, η οποία σας έχει διαβρώσει. Γιατί η ύλη ανήκει στον αντίμαχο Μου, επομένως υποταχθήκατε εθελοντικά πάλι στην κυριαρχία του. Κι αυτός θα σας κρατήσει υποτελείς του μέχρι να σας αποσπάσω πάλι Εγώ ο ίδιος από την εξουσία του. Αυτό συμβαίνει με τον εγκλεισμό μέσα στη συμπαγή ύλη, που είναι όμως ταυτόχρονα η αρχή για να ανέλθετε πάλι από τα βάθη στα ύψη.

Όλα αυτά σας έχουν ειπωθεί επανειλημμένα, επομένως προετοιμαστείτε για το τέλος αυτής της γης και κάντε όλα τα δυνατά για να αποδεσμευτείτε από αυτόν που θέλει να σας καταστρέψει. Ελάτε σ’ Εμένα και αληθινά, θα σας βοηθήσω να του αντισταθείτε. Και τότε δεν θα χρειάζεται να φοβάστε το τέλος, το οποίο θα έρθει αμετάκλητα, όπως σας το έχω προαναγγείλει».

Αμήν

2017-06-12T20:17:31+00:00